Iată de ce promovăm următoarele valori cheie:

G enerozitate
R ăbdare
A scultare
D isponibilitate
I ntegritate
N aturalețe
I nițiativă
Ț ransparență
A utocontrol

S chimbă viziunea asupra educaţiei, printr-un învăţământ centrat pe copil, care înglobează cele mai noi practici pedagogice
T ransmite o atitudine dinamică în raport cu evoluția complexă a copilului
E xigenţele europene privind calitatea educaţiei sunt realizate prin permanenta cooperare cu părinţii şi comunitatea, pentru a promova activităţi conforme cu interesele acestora
P romovează un învăţământ modern, deschis spre viitor

B unăvoință și afecțiunea educatoarelor față de copil
Y oung de la 2 la 62

S tandarde ridicate de calitate şi armonizat valorilor europene
T ransformarea într-un centru de resurse educaţionale, printr-o atitudine constant dinamică
E ducarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,  al demnităţii si toleranţei
P reocuparea permanentă pentru utilizarea unei game variate şi  echilibrate de strategii de predare, menite să asigure eficienţa în învăţământ